5 bước cơ bản nhập số liệu trong SenBooks

Chú ý: Đây là trình tự nhập số liệu vào trong phần mềm kế toán Sen Việt nói chung và SenBooks online nói riêng, khi nhập cần nhập đúng trình tự để phần mềm chạy đúng số liệu.

Các danh mục khác: (tùy)
 • Danh mục tài khoản.
 • Danh mục nhóm khách hàng.
 • Danh mục nhóm vật tư.
 • Danh mục loại tiền.
Báo thuế:
 • Xuất bảng kê VAT mua vào ra Excel.
 • Xuất bảng kê VAT bán ra Excel.
 • Hướng dẫn Import vào chương trình thuế từ file Excel.
Báo cáo tài chính:
 • Bảng cân đối phát sinh.
 • Bảng cân đối kế toán.
 • Kết quả sản xuất kinh doanh.
 • Lưu chuyển tiền tệ (phương pháp trực tiếp).
 • Lưu chuyển tiền tệ (phương pháp gián tiếp).
 • Nhật ký chung.
 • Nhật ký thu.
 • Nhật ký chi.
 • Nhật ký mua.
 • Nhật ký bán.
 • Sổ cái tài khoản.
Các báo cáo khác:
 • Sổ quỹ.
 • Chi tiết sổ quỹ.
 • Chi tiết công nợ.
 • Cân đối phát sinh công nợ.
 • Bảng kê mua hàng.
 • Bảng kê bán hàng.
 • Thẻ kho.
 • Sổ chi tiết vật tư.
 • Bảng kê nhập.
 • Bảng kê xuất.
 • Tổng hợp nhập.
 • Tổng hợp xuất.
 • Tổng hợp nhập xuất tồn.